Algemene voorwaarden

1. Toepasselijke bepalingen.

Voor zover schriftelijk niet anders overeengekomen, zijn op alle offertes, overeenkomsten en diensten van DK Vision onderstaande voorwaarden van toepassing. Indien deze voorwaarden strijdig zouden zijn met de voorwaarden van de klant (Opdrachtgever), zullen onderhavige voorwaarden voorrang hebben, zelfs indien de voorwaarden van de Opdrachtgever een gelijkaardige clausule bevatten. Eventuele bijzondere voorwaarden primeren steeds. De Opdrachtgever erkent en bevestigt voorafgaandelijk aan elke transactie/bestelling kennis genomen te hebben van deze voorwaarden, en deze door de enkele uitvoering van de transactie uitdrukkelijk te aanvaarden. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Alle offertes worden gemaakt zonder verbintenis ten aanzien van DK Vision. Offertes zijn maximaal drie (3) maanden geldig, prijswijzigingen en typfouten voorbehouden. Om geldig te zijn dient elke aanneming het voorwerp te zijn van een schriftelijke aanvaarding (per e-mail of per ondertekend contract) van DK Vision. 

2. Leveringen en termijnen.

De vermoedelijke duurtijd voor een opdracht of de door DK Vision meegedeelde afleveringsdatum is louter indicatief en kan geenszins als bindend worden beschouwd, tenzij deze uitdrukkelijk vermeld werd als deadline in de bijzondere voorwaarden. Vertraging in de levering geeft de Opdrachtgever geen recht op enige vorm van schadevergoeding of prijsvermindering, noch op annulering van de bestelling of ontbinding van de overeenkomst.

Indien er door de Opdrachtgever bijkomende informatie dient verstrekt te worden (documenten, originelen, beelden, logins, e.a.) aan DK Vision voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan DK Vision ter beschikking heeft gesteld. De Opdrachtgever begrijpt en aanvaardt dat een gebrek aan medewerking gevolgen kan hebben voor de vooropgestelde timing en kosten. Eventuele gevolgen hiervan zijn volledig voor rekening van de Opdrachtgever.

3. Duur van de overeenkomst.

Tenzij anders wordt overeengekomen worden overeenkomsten van dienstverlening voor onbepaalde duur aangegaan. Elke partij kan de overeenkomst eenzijdig en zonder motivering opzeggen middels een schriftelijke kennisgeving per aangetekende zending ten laatste één maand vóór het verstrijken van telkens één jaar, te rekenen vanaf de startdatum van de overeenkomst. De opzeggingstermijn van één maand vangt aan op datum van de schriftelijke kennisgeving. De eenzijdige opzegging door de klant geeft geen aanleiding tot enige teruggave of vergoeding op welke wijze ook van reeds uitgevoerde betalingen.

4. Beëindiging van de overeenkomst.

Zonder afbreuk te doen aan enige andere rechten of rechtsmiddelen, heeft DK Vision het recht om de overeenkomst met de Opdrachtgever onmiddellijk te ontbinden, zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder aan de Opdrachtgever enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, in volgende gevallen:

  • faillissement, vereffening, insolvabiliteit of staking van betaling door of van de Opdrachtgever, of het indienen tot een verzoek tot gerechtelijke reorganisatie
  • niet of niet tijdige betaling van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, of wanneer de Opdrachtgever in gebreke blijft om haar verplichtingen voortvloeiend uit de onderhavige algemene voorwaarden te voldoen
  • In geval van ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig de hierboven vermelde gevallen worden alle vorderingen van DK Vision onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar.

 

5. Overmacht.

DK Vision kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst die te wijten zijn aan overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop DK Vision geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DK Vision niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder valt ook het slecht of niet naleven van de overeenkomst door derden of de Opdrachtgever zelf. DK Vision kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

6. Fasering van de opdracht.

DK Vision is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. De uitvoering van een volgende deelopdracht kan afhankelijk gemaakt worden van een uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever omtrent de vorige opgeleverde deelopdracht. DK Vision zal steeds de termijn voor dergelijke goedkeuring aanduiden bij de oplevering.

7. Betaling.

Elke bestelling is onherroepelijk, ongeacht of er een voorschot werd betaald. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Alle facturen zijn betaalbaar 30 dagen na de factuurdatum, behoudens andersluidend akkoord.

De prijzen die betrekking hebben op dienstverlening kunnen te allen tijde door DK Vision worden gewijzigd gedurende de looptijd van het contract. De Opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gebracht via de website én tevens op individuele wijze via persoonlijke communicatie. De gewijzigde prijzen zullen betaalbaar zijn door de Opdrachtgever na twee maanden te rekenen vanaf de individuele kennisgeving, tenzij de Opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om het contract kosteloos en zonder motivering op te zeggen.

In geval de klant de overeenkomst/een fase van de overeenkomst vroegtijdig beëindigd en/of in geval van annulering van de bestelling door de Opdrachtgever, zal deze aan DK Vision een schadevergoeding verschuldigd zijn van 25% van de prijs van de opdracht/fase onverminderd de betaling van de openstaande facturen voor het geleverde werk en onverminderd de mogelijkheid voor DK Vision om een hogere schadevergoeding te bewijzen.

8. Eigendomsvoorbehoud.

Alle door DK Vision -in het kader van de oevreenkomst- geleverde zaken blijven eigendom van DK Vision tot na de integrale betaling met inbegrip van eventuele kosten, rente en schadebeding. De Opdrachtgever kan de geleverde zaken voordien niet aan derden in onderpand geven noch in eigendom overdragen. DK Vision wordt gesubrogeerd in de rechten van de Opdrachtgever om de zaken terug te vorderen die zich bij derden bevinden.

Bij niet-betaling of slechts gedeeltelijke betaling van de facturen van DK Vision zullen alle gebruiksrechten/eigendomsrechten uitsluitend berusten bij DK Vision en dit tot op het moment van de algehele betaling.

9. Wijzigingen in de opdracht.

DK Vision is slechts gebonden door wijzigingen of aanvullingen van de oorspronkelijke opdracht nadat DK Vision dit uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd. De kosten en meerprijzen verbonden aan de wijzigingen of aanvullingen van de oorspronkelijke opdracht zijn ten laste van de Opdrachtgever. DK Vision behoudt zich het recht voor om, in overleg met de Opdrachtgever, wijzigingen aan te brengen in de oorspronkelijke opdracht indien de omstandigheden dit vereisen zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op een schadevergoeding.

10. Bewaargeving.

DK Vision is niet aansprakelijk voor bewaring, beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de opdracht door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde goederen.

11. Communicatie.

Tenzij anders overeengekomen kan elke communicatie tussen DK Vision en de Opdrachtgever rechtsgeldig gevoerd worden via elektronische communicatie. De facturatie gebeurt elektronisch. Door de aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden, aanvaardt de Opdrachtgever het gebruik van een elektronische factuur. De elektronische factuur zal het enige, originele exemplaar van de factuur vormen, en zal de wettelijke betekenis en draagwijdte van de factuur hebben. De facturen worden per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat de Opdrachtgever opgeeft. De Opdrachtgever dient er zelf zorg voor te dragen dat dit e-mailadres alleen toegankelijk is voor personen die kennis mogen nemen van deze gegevens.

12. Klachten.

Klachten met betrekking tot de door DK Vision uitgevoerde opdracht dienen binnen 7 dagen na de aflevering schriftelijk en per aangetekend schrijven te worden meegedeeld. Nadien kunnen hierover geen klachten meer worden geformuleerd en wordt de kwaliteit, het werk en de levering geacht integraal aanvaard te zijn. Het indienen van een klacht ontheft de Opdrachtgever niet van zijn verplichting om de facturen tijdig te betalen, een klacht staat niet zonder meer gelijk aan het protesteren van de factuur.

Alle klachten mbt facturen dienen binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur aangetekend aan DK Vision te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn worden levering, werk en factuur geacht integraal te zijn aanvaard.

13. Aangestelden.

DK Vision kan bepaalde opdrachten deels of geheel toevertrouwen aan één of meerdere onderaannemers. In dat geval blijft DK Vision het aanspreekpunt. DK Vision is slechts aansprakelijk voor de onderaannemer in het geval het een zuivere en rechtstreekse aanneming betreft. Van zodra DK Vision niet de vrije keuze van onderaannemer heeft, of van zodra de Opdrachtgever zich rechtstreeks tot de onderaannemer wendt, vervalt elke aansprakelijkheid van DK Vision desbetreffende.

14. Intellectuele eigendomsrechten.

Alle door DK Vision zelf geproduceerde tekst, geluid en beeld vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht en andere industriële eigendomsrechten van de door DK Vision bedachte of uitgevoerde productie blijven eigendom van DK Vision. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur. DK Vision behoudt zich het recht voor alle door haar gerealiseerde producties te gebruiken als promotiemateriaal voor DK Vision.

Tenzij anders overeengekomen blijft het copyright (recht om kopieën te maken) bij DK Vision. In geval van schending van het copyright is DK Vision niet aansprakelijk voor eventuele claims van derden.

DK Vision maakt in haar producties enkel gebruik van auteursrechtenvrije muziek. Indien de Opdrachtgever toch wenst dat auteursrechtelijk beschermde muziek wordt gebruikt dan is de vergoeding van de auteursrechten (SABAM,…) ten laste van de Opdrachtgever. Alle vergoedingen voor uitzendrechten en duplicatie zijn ten allen tijde ten koste van de Opdrachtgever. DK Vision kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de Opdrachtgever nalaat haar betreffende verplichtingen te voldoen.

De Opdrachtgever die opdracht geeft tot reproductie -zowel integraal, gedeeltelijk als herwerkt door montage- wordt geacht als zijnde hiertoe gerechtigd. DK Vision kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld indien de Opdrachtgever/opdrachtgever niet over de nodige rechten zou beschikken.

15. Domeinnamen.

DK Vision kan enkel overgaan tot een registratie of hernieuwing van de domeinnaam na een uitdrukkelijke opdracht daartoe van de Opdrachtgever. De registratie en hernieuwing van domeinnamen gebeurt bij de daartoe bevoegde instanties volgens de door hen bepaalde regels en procedures. Door de registratie ontstaat een rechtstreekse verhouding tussen de Opdrachtgever en de bevoegde instantie waarin DK Vision slechts een verbindende rol vervult. DK Vision kan nooit verantwoordelijk gehouden worden indien een gebrekkige of onduidelijke opdracht tot een verlies van de domeinnaam leidt.

16. Aansprakelijkheid.

De Opdrachtgever dient aan DK Vision alle informatie noodzakelijk voor een goede uitvoering van de overeenkomst tijdig te verstrekken. DK Vision is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DK Vision is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. DK Vision kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor een haar toerekenbare zware of herhaalde lichte contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die veroorzaakt wordt in de uitvoering van haar verbintenissen uit deze overeenkomst. De aansprakelijkheid van DK Vision blijft beperkt tot deze gevallen.

DK Vision is niet aansprakelijk voor enige indirecte of incidentele schade of verlies van inkomsten die de opdrachtgever zou lijden ten gevolge van de levering van de diensten tijdens de overeenkomst. Indien DK Vision aansprakelijk zou zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van DK Vision beperkt tot maximaal de totale waarde van de gesloten overeenkomst. DK Vision is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade of door grove nalatigheid in de uitvoering van de overeenkomst.

Indien DK Vision werkzaamheden op locatie van de Opdrachtgever dient uit te voeren, dient de Opdrachtgever ervoor te zorgen dat alle voorzieningen aanwezig zijn zodat DK Vision of zijn aangestelde de opdracht onder optimale en veilige omstandigheden kan uitvoeren en met bekwame spoed kan aanvangen, onder meer dient de Opdrachtgever er zorg voor te dragen dat de werkplek goed bereikbaar is voor personeel van DK Vision en de aan te voeren materialen. De Opdrachtgever is dan ook volledig aansprakelijk voor elk schadegeval dat zich zou voordoen naar aanleiding van de schending van deze verplichting. Derhalve komt aan DK Vision of zijn aangestelde geen enkele aansprakelijkheid toe voor enige schade aangebracht aan de goederen van de Opdrachtgever of derden naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst.

De Opdrachtgever zal eveneens zorgen dat alle door haar aangebrachte personen waarvan DK Vision op één of andere wijze de beeltenis of stem gebruikt, de nodige toelating daarvoor hebben gegeven.

DK Vision kan niet aansprakelijk worden gesteld en bijgevolg niet tot betaling van enige vergoeding worden gehouden indien een opdracht niet of onvoldoende kan uitgevoerd worden omwille van overmacht of technische redenen. Onder meer, doch niet limitatief, brand, oorlog, natuurramp, diefstal, stroompanne, beschadiging van bestanden, ongunstige weersomstandigheden, panne aan apparatuur,…

17. Verwerking van persoonsgegevens.

DK Vision garandeert dat de persoonsgegevens die van de Opdrachtgever worden verkregen in het kader van huidige samenwerking worden verwerkt, opgeslagen en gebruikt in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes. DK Vision zal conform de regels van GDPR de verwerking van uw persoonsgegevens beschermen en beheren in alle transparantie. In de Privacyverklaring kan de Opdrachtgever terugvinden hoe DK Vision omgaat met de persoonsgegevens, hoe DK Vision deze verwerkt en onder welke voorwaarden dat gebeurt. Ook wordt beschreven welke rechten de Opdrachtgever kan doen gelden ten aanzien van deze gegevens. Deze privacyverklaring wordt regelmatig bijgewerkt om de werkwijze van DK Vision te verduidelijken en nieuwe of andere privacypraktijken weer te geven. Als het om belangrijke wijzigingen gaat, zullen we een duidelijke mededeling op onze website plaatsen en, indien van toepassing, de wijzigingen ook elektronisch meedelen. De meest recente versie is steeds van toepassing op onze relatie, deze is steeds raadpleegbaar op onze website.

17. Geschillen.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. Alle betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

18. Clausule.

Het feit dat DK Vision één of andere clausule welke in zijn voordeel gestipuleerd wordt in huidige algemene voorwaarden niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als het afstand doen van zijnentwege om er zich op te beroepen. Indien een bepaling van deze algemene handelsvoorwaarden onder het toepasselijke recht geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of onafdwingbaar wordt verklaard, wordt de betreffende bepaling of het betreffende deel ervan geacht geen deel uit te maken van deze voorwaarden, en blijft de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden behouden.